Verlangt u naar goede persoonlijke begeleiding en advies van een MKB specialist nodig?

Neem contact op

André Visbeen

 

 
 

Wilt u minder zorgen en belastingen besparen?

Vraag een offerte aan

André Visbeen

 

 
 

Is financieel advies een goed plan?

Bekijk mijn expertises

André Visbeen

 

 
 

Wilt u uw onderneming of uitbreiding starten met goede begeleiding en advies van een MKB-specialist ?  

André Visbeen

 

 
 

Wilt u tijd en kosten besparen?

Ik kan u daarbij helpen!

André Visbeen

Prinsjesdag 2016

'Sterker uit de crisis' was het motto voor Prinsjesdag. Het kabinet trekt miljarden uit om de gevolgen van bezuinigen en de koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren stond Prinsjesdag (vooral) in het teken van bezuinigen. Dit jaar deelt het kabinet 1,5 miljard extra uit. De extra miljoenen gaan vooral naar Ministeries waar de bezuinigingen van afgelopen jaren hard zijn aangekomen. Dit zijn Volksgezonheid, Veiligheid en Justitie, Defensie en Onderwijs.

Iedereen gaat er volgend jaar een beetje op vooruit. De koopkracht stijgt gemiddeld met 1,1% per huishouden. Volgens de koopkrachtplaatjes in de Miljoenennota gaan werkende en uitkeringsontvangers er 1,1% op vooruit. Voor gepensioneerden stijgt de koopkracht met 0,7%.

Het kabinet heeft daarbij oog voor kwetsbare groepen in de samenleving. Middels een verhoging van de zorg-en huurtoeslag ( gemiddeld met € 10,50 per maand) wordt ook voor hen de koopkracht hoger. Ook de ouderenkorting en het kindgebonden budget gaan omhoog. de groep eenverdieners met de zorg voor een chronische zieke partner kunnen 50 miljoen euro verwachten.

Het kabinet is positief over de economie. de verwachting is dat de economie volgend jaar met 1,7% groeit ( in plaats van 1,6%). Ook de consumptie van huishouderns stijgt, met daaraan gekoppeld de inflatie. De werkloosheid daalt in 2017 naar 555.000.

Algemene heffingskorting omhoog, arbeidskorting slechts gedeeltelijk omhoog

In 2016 bedraagt de maximale algemene heffingskorting € 2.242. Vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 19.922 wordt de algemene heffingskorting lager naarmate het belastbaar inkomen uit werk en woning stijgt. Het percentage van de daling bedraagt 4,822% van het gedeelte van het inkomen boven € 19.992. In 2017 wordt de maximale heefingskorting verhoogd naar € 2.254.

De maximal arbeidskorting wordt in 2017 verhoogd naar € 3.223 ( is in 2016 € 3.103) en het afbouwpercentage vanaf € 33.994 wordt verlaagd naar 3,6%, is in 2016 respectievelijk € 34.015 en 4%.

Ouderenkorting omhoog

De ouderenkorting ( wie voor het einde van het jaar de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt) wordt verhoogd naar € 1.292 bij een verzamelinkomen van maximaal € 36.057 ( is in 2016 € 1.187 bij een inkomen van € 35.949). Als het verzamleinkomen  hoger is dan € 36.057 bedraagt de ouderenkorting € 71 ( is in 2016 respectievelijk € 35.949 en € 70).

Naast de ouderenkorting heeft een alleenstaande ouder ook recht op de alleenstaande ouderkorting. Deze bedraagt in 2017 € 438 ( is in 2016 € 436).

Aanpassingen 'spaartaks'

Vorig jaar is al aangekondigd dat de belastingvrije voet voor spaargeld en ander vermogen dat in box 3 valt,  in 2017 omhoog gaat van ruim € 21.000 naar € 25.000. Ook daalt de vermogensrendementsheffing – de effectieve spaarbelasting – boven die belastingvrije voet voor mensen met een vermogen tot € 100.000 van 1,2% ( 30% van 4%) naar 0,861% (30% van 2,87%). 

Wie een hoger box 3-vermogen heeft, gaat juist meer belasting betalen. De effectieve belasting voor box 3-vermogens tussen € 100.000 en € 1.000.000 gaat omhoog naar 1,38%. Voor vermogens boven € 1 miljoen stijgt ze zelfs naar 1,617%.

Schenkingsvrijstelling voor eigen woning weer naar €100.000

Ook vorig jaar al aangekondigd is dat het kabinet de schenkingsvrijstelling in 2017 weer wil verhogen naar € 100.000 op voorwaarde dat het geld wordt besteed aan de aankoop of verbetering van een koopwoning of de aflossing van de hypotheek. Iedereen mag eenmaal dit bedrag schenken aan begunstigden tussen de 18 en 40 jaar, ook aan niet familieleden.

Ouders die al eerder gebruik hebben gemaakt van een hoge vrijgestelde schenking aan hun kind(eren) ten behoeve van hun woning zouden het verschil tussen die schenking en het bedrag van € 100.000 alsnog als schenking mogen overmaken zonder dat hun kind(eren) hierover schenkbelasting hoeven te betalen.

De vrijstelling van € 53.016 (2016) blijft bestaan. Deze zal alleen gelden voor een dure studie.

Aanpassing giftenaftrek

Alleen nog in 2017 kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde multiplieregeling giftenaftrek. Particulieren kunnen in hun aangifte inkomstenbelasting giften aan culturele instellingen met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250. Bedrijven kunnen de giften met maximaal 50% verhogen tot een maximumbedrag van € 2.500 in de aangifte vennootschapsbelasting.

Einde aftrek onderhoud monumentenpanden

Om de uitvoering van het belastingstelsel te vereenvoudigen is besloten om de aftrek van uitgaven voor onderhoud van monumentenpanden te beeindigen. De huidige regeling stelt particuliere eigenaren van rijksmonumentenpnaden in staat om de onderhoudskosten fiscaal in aftrek te brengen als persoonsgebonden aftrekpost. vanaf 2017 zijn deze uitgaven niet langer aftrekbaar. Voor onomkeerbare financiele verplichtingen voor de jaren 2017 en 2018 komt een niet fiscale overgangsregeling.

Indien grootschalig onderhoud nodig is ,kan reeds gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld het jaarlijkse provinciale restauratiefonds of middels een laagdrempelige lening bij het Nationaal Restauratiefonds.

Ondernemers

Het kabinet is voornemens de eerste schijf ( 20%) in de Vennootschapsbelasting jaarlijks te verlengen. In 2018 bedraagt de eerse schijf € 250.000 en oplopend naar in 2021 € 350.000 

Na jarenlange discussie is op Prinsjesdag het wetsvoorstel ingediend dat de uitfasering van pensioen in eigen beheer regelt en treedt per 1 janauri 2017 in werking.

Van vorig jaar is er nog het belastingplan het lage inkomensvoordeel (LIV). Dit is een loonsubsidie in de vorm van een korting op de werkgeversbijdragen voor laagbetaalde of laaggeschoolde werknemers. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en wordt in 2017 ingevoerd.  

Beide Kamers moeten nog akkoord gaan

De plannen zijn overigens nog niet definitief. Eerst moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer ze nog goedkeuren.

Kijk voor meer informatie op Belastingplan 2017